October 19, 2013

ა.დ.სახაროვის კონსტიტუცია - ამის საფუძველზე ანგრევენ საქართველოსაც

სახაროვს ყვავილებით 
ხვდებიან თბილისში
25. საწყის ეტაპზე, ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკათა კავშირის შემადგენელ ნაწილებს წარმოადგენ ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის მოკავშირე და ავტონომიური რესპუბლიკები. ეროვნულ-ნაციონალური ტერიტორიები და ოკრუგები. რუსეთის ყოფილი საბჭოთა ფედერაციული საოციალისტური რესპუბლიკა ქმნის რუსეთის რესპუბლიკას და რიგ სხვა რესპუბლიკებს. რუსეთი დაყოფილია ოთხ ეკონომიურ რაიონად - ევროპული რუსეთი, ურალი, დასავლეთი ციმბირი, აღმოსავლეთი ციმბირი. ყოველ ეკონომიკურ რაიონს გააჩნია სრული ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, აგრეთვე, სპეციალური პროტოკოლით გათვალისწინებულ რიგ სხვა ფუნქციებშიც გააჩნია დამოუკიდებლობა.

26. რესპუბლიკებს შორის არსებული საზღვრები ხელშეუხებელია დამფუძნებელი კრების შემდგომი პირველი 10 წლის განმავლობაში. ამის შემდეგ რესპუბლიკებს შორის საღვრების შეცვლა, რასპუბლიკების გაერთიანება, რესპუბლიკების უფრო მცირე ნაწილებად დაყოფა, რესპუბლიკის მოსახლეობის ნების და თვითგამორკვევის პრინციპის შესაბამისად მშვიდობიანი მოლაპარაკებებისა და მასში ცენტრალური ხელისუფლების მონაწილეობის გზით ხორციელდება.
რუსული ვრიანტი: http://www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov_const.html

ა.დ. სახაროვი
ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკებიკონსტიტუცი
პროექტი
1. ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირი (შემოკლებით - ევროპულ-აზიური კავშირი, საბჭოთა კავშირი) - ევროპისა და აზიის სუვერენული რესპუბლიკები ნებაყოფლობითი გაერთიანებაა.


2. ევროპისა და აზიის სუვერენული რესპუბლიკების კავშირის ხალხისა და მისი სახელისუფლებო ორგანოების მიზნი  - შინაარსით სავსე ბედნიერი ცხოვრებ, მატერიალური და სულიერი თავისუფლება, კეთილდღეობა, მშვიდობა და უსაფრთხოება ქვეყნის მოქალაქეებს, დედამიწის ყველა ადამიანებ განურჩევლად რასისა, ეთნიკური, გენდერული, ასაკობრივი და სოციალური მდგომარეობისა.

3. ევროპულ-აზიური კავშირი თავის განვითარებაშ ეყრდნობა ევროპსა და აზი და მთელი კაცობრიობის, ყველა რასის და ხალხებ მორალურ და კულტურულ ტრადიციებ

4. კავშირი, სამთავრობო ორგანოებისა და მოქალაქეების სახით, მთელს მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისკენ მიისწრაფვის, მიისწრაფვის საარსებო გარემოს, კაცობრიობის რსებობისთვის საჭირო შიდა და გარე პირობების   და მთლიანობაში დედამიწაზე სიცოცხლის შენარჩუნებისკენ,  მთელს მსოფლიოში ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური განვითარების ჰარმონიზაციისკენ.  

კაცობრიობის გადარჩენის გლობალური მიზნები არის პრიორიტეტული, ვიდრე ნებისმიერ რეგიონალრი, სახელმწიფო, ეროვნულ, კლასობრივი, პარტიული, ჯგუფური და პირადული მიზნები. გრძელვადიან პერსპექტივაში კავშირი, სამთავრო ორგანოებისა და მოქალაქეების სახით, მიისწრაფვის სოციალისტურ და კაპიტალისტური სისტემების შემხვედრ პლურალისტურ დაახლოებისკენ (კონვერგენციისკენ), როგორც გლობალური და შიდა პრობლემების რადიკალურ გადაწყვეტის ერთადერთი საშუალებისკენ. პერსპექტივაში კონვერგენცი პოლიტიკური გამოხატულება მსოფლიო მთავრობის შექმნა უნდა იყოს.

5. ყველა ადამიანს აქვს სიცოცხლის, თავისუფლების და ბედნიერების უფლება. მოქალაქეების და სახელმწიფო მიზან და მოვალეობას პიროვნების სოციალურ, ეკონომიკურ და სამოქალაქო უფლებების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. პიროვნული უფლებების დაცვის განხორციელება წინააღმდეგობაში  არ უნდა მოდიოდეს სხვა ადამიანთა უფლებებ დაცვასთან, ზოგადად საზოგადოების ინტერესებთან.  მოქალაქეები და დაწესებულებები ვალდებულნი არიან კავშირის და რესპუბლიკების კანონების და გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დეკლარაციის პრინციპების შესაბამისად იმოქმედონ.  საბჭოთა კავშირის და კავშირის მიერ ხელმოწერილი საერთაშორისო კანონებ და შეთანხმებებ, მათ შორის გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის პაქტებს და კავშირის კონსტიტუციას კაშირისა და რესპუბლიკების კანონებთან შედარებით  გააჩნიათ პირდაპირი მოქმედების ძალა და  პრიორიტეტი

6. კავშირის კონსტიტუცია უზრუნველყოფს ადამიანის სამოქალაქო უფლებების დაცვის გარანტია  - აზრი თავისუფლებას, გამოხატვის და ინფორმაციის გაცვლის თავისუფლებას, რელიგიის თავისუფლებ, გაერთიანების, თავისუფალი შეკრებებისა და მანიფესტაციების თავისუფლებ, თავისუფალ ემიგრაცი და საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნების უფლებას, საზღვარგარეთ მოგზაურობი თავისუფლებას, გადაადგილების თავისუფლებას,  ქვეყნის საზღვრებს შიგნით საცხოვრებელი, სამუშაო და სასწავლო ადგილების არჩევის თავისუფლებას,  საცხოვრებელის ხელშეუხებლობის უფლებას, დაპატიმრების და დაუსაბუთებელი სამედიცინო საჭიროებების  საფუძველზე ფსიქიატრიულ სტაციონარში ჰოსპიტალიზაციის თვითნებობებისაგან დაცვის უფლებას, შეხედულებების გამო არავის წინააღმდეგ არ შეიძლება იყოს გამოყენებული სისხლის სამართლის დევნა თუ ის არ შეიცავს ძალადობას, ძალადობისკენ მოწოდებებს, სხვათა უფლებებ დარღვევ ან და სახლმწიფო ღალატს.

7. საზოგადოებ პოლიტიკურ, კულტურული და იდეოლოგიური ცხოვრები საფუძველია პლურალიზმი და ტოლერანტობ.

8. არავის მიმართ არ უნდა იქნ გამოყენებული წამება ან სასტიკი მოპყრობ. მშვიდობიან პერიოდში კავშირის ტერიტორიაზე სიკვდილით დასჯა მთლიანად იკრძალებ.

9. თითოეული მოქალაქის ნებისმიერი  ბრალდების სასამართლო განხილვისას უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპები არის ფუნდამენტური. სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე  არავის არ შეიძლება ჩამოერთვას ნებისმიერი წოდება და რომელიმე ორგანიზაციის წევრობა ან და დანაშაულის ჩადენაში  საჯარო დადანაშაულება.

10. კავშირის ტერიტორიაზე სამსახურის, ანაზღაურების და დასაქმების, სასწავლო დაწესებულებებში ჩაბარების და განათლების მიღების საკითხებში. აკრძალულია ყოველგვარი ეროვნული, რელიგიური, პოლიტიკური შეხედულებების, წარსულში ნასამართლეობის, აგრეთვე (პირდაპირი უკუჩვენებებიარარსებობისას) სქესის, ასაკის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაცია.

11. კავშირის ტერიტორიაზე აკრძალულია საცხოვრებლით უზრუნველყოფის, სამედიცინო მომსახურები და სხვა სოციალური საკითხებში სქესის, ეროვნების, რელიგიის, პოლიტიკური მრწამსის, ასაკისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ან ნასამართლევობს ნიშნით დისკრიმინაცი

12. არავინ არ უნდა ცხოვრობდეს სიღატაკეში. ხანდაზმულ საპენსიო ასაკ მიღწეულ პირთა პენსიები, ომის, შრომისა და ბავშვ ინვალიდთა პენსიები  არ შეიძლება იყოს საარსებო მინიმუმზე დაბალი. შემწეობები და სხვა სახის სოციალური დახმარებები უნდა უზრუნველყოფდეს საზოგადოების ყველა წევრის ცხოვრების დონეს, რომელიც არ უნდა იყოს საარსებო მინიმუმზე დაბალი . მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურებ და განათლების სისტემ ეფუძნება სოციალურ სამართლიანობ, სამედიცინო მომსახურების მინიმალურ ხელმისაწვდომობას (ფასიანისაც და უფასოსიც), დასვენება და განათლება ყველასთვის, განურჩევლად საცხოვრებელი ადგილისა, ქონებრივი და სამსახურეობრივი მდგომარეობისა.

ამავე დროს, უნდა არსებობდეს აღმატებული, ფასიანი  ტიპის სამედიცინო მომსახურების და განათლების საკონკურსო სისტემები, რომლებმაც კონკურენციის საფუძველზე უნდა უზრუნველყონ  უფრო მაღალი საერთო დონ.

13.  კავშირს ექსპანსიის, აგრესიის და მესიანიზმის არანაირი მიზნები არ გააჩნია. შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობა თავდაცვითი საკმარისობის პრინციპს ეფუძნება.

14.  კავშირი ადასტურებს თავის პრინციპულ უარს პირველმა გამოიყენოს ბირთვული იარაღი. ყველა ტიპისა და დანიშნულების ბირთვული იარაღი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალის მხრიდან და მხოლოდ მაშინ, როდესაც უტყუარ წყაროზე დაყრდნობით სახეზეა  მოწინააღმდეგის მხრიდან ბირთვული იარაღის წინასწარგანზრახული გამოყენება და კონფლიქტის სხვა საშუალებებით გადაწყვეტაც ამოწურული იქნება. მთავარსარდალს ააქვს უფლება გააუქმოს შეცდომით  მიღებული ბირთვული შეტევის გადაწყვეტილება, კერძოდ კი გაანადგუროს შეცდომით გაშვებული, ჰაერში მყოფი საკონტინეტთშორისო რაკეტები.
ბირთვული იარაღი მხოლოდ მოწინააღმდეგის ბირთვული თავდასხმის მოსაგერიებელ საშუალებას წარმოადგენს. კავშირის პოლიტიკის გრძელვადიან მიზანს ბირთვული და მასობრივი განადგურების სხვა სახის იარაღის ლიკვიდაცია და ბირთვული იარაღის მთლიანად აკრძალვა წარმოადგენს.

15.  კავშირში დაუშვებელია რაიმე სახის საზოგადოებრივი და სახელმწიფო წესრიგის დაცვის საიდუმლო სამსახურების მოქმედება. ქვეყნის საზღვრების გარეთ საიდუმლო მოღვაწეობა დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის ამოცანებით შემოიფარგლება. იკრძალება საიდუმლო პოლიტიკური, ძირგამომთხრელი, დეზინფორმატორული მოღვაწეობა, ტერორისტული მოქმედებების მხარდაჭერა და მასში მონაწილეობა, კონტრაბანდაში, ნარკოტიკებით ვაჭრობაში მონაწილეობა და სხვა უკანონო მოქმედებები.

16.  თვითგამორკვევის უფლება ყველა ეროვნებისა და რესპუბლიკების ფუძემდებლურ და პრიორიტეტულ უფლებას წარმოადგენს.

17.  რესპუბლიკის, ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირში გაწევრიანება ამ რესპუბლიკის მოსახლეობის ნებისა და რესპუბლიკის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს  გადაწყვეტილების შესაბამისად, სამოკავშირეო ხელშეკრულების საფუძველზე ხდება.

მოცემული რესპუბლიკის კავშირში შესვლის დამატებითი პირობები, რესპუბლიკის მოსახლეობის ნების შესაბამისად, სპეციალური პროტოკოლით ფორმდება. გარდა რესპუბლიკებისა არანაირ სხვა ეროვნულ-ტერიტორიულ ერთეულს   კავშირის კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს, თუმცა რესპუბლიკა შეიძლება ცალკეულ ადმინისტრაციულ-ეკონომურ რაიონებად გაიყოს.

კავშირში რესპუბლიკის შესვლის გადაწყვეტილება კავშირის დამფუძნებელ ყრილობაზე, ან და კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე  მიიღება.

18. რესპუბლიკას ააქვს კავშირიდან გასვლის უფლება. რესპუბლიკის კავშირიდან გასვლის გადაწყვეტილება რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე უნდა მიიღოს რესპუბლიკის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ,  კავშირში შესვლიდან  სულ მცირე ერთი წლის შემდეგ. რესპუბლიკა შეიძლება გაირიცხოს კავშირიდან. რესპუბლიკის გარიცხვა ხორციელდება სახალხო დეპუტატთა ყრილობის სულ მცირე 2/3 ხმების გადაწყვეტილებით კავშირის მოსახლეობის ნების შესაბამისად, რესპუბლიკის კავშირში გაწევრიანებიდან არ უადრეს  სამი წლის შემდეგ.

19.        რესპუბლიკების კონსტიტუციასთან ერთად,  კავშირში შემავალი რესპუბლიკები მათ ტერიტორიაზე მოქმედ ძირითად კანონად იღებენ კავშირის კონსტიტუციას.რესპუბლიკები ქვეყნის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის ძირითადი  ამოცანების განხორციელების უფლებამოსილებას ცენტრალურ ხელისუფლებას გადასცემენ. კავშირის მთელს ტერიტორიაზე ერთიანი ფულადი სისტემა მოქმედებს. რესპუბლიკები საკავშირო მნიშვნელობის ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობას ცენტრალური ხელისუფლების განკარგვაში გადასცემენ. რესპუბლიკებისთვის ჩამოთვლილი კავშირში შესვლის ყველა საერთო პირობების გარდა, ცალკეულ რესპუბლიკებს ცენტრალური ხელისუფლებისთვის სხვა ფუნქციების გადასცემაც შეუძლიათ, ასევე შეუძლიათ სხვა რესპუბლიკებთან მმართველი ორგანოების მთლიანად ან ნაწილობრივ გააეერთიანება. მოცემული რესპუბლიკის კავშირში გაწევრიანების ეს  დამატებითი პირობები  სამოკავშირეო ხელშეკრულებაში პროტოკოლის სახით უნდა დაფიქსირდეს და უნდა ეფუძნებოდეს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჩატარებულ რეფერენდუმს.

20.        გარეშე თავდახმისგან ქვეყნის თავდაცვა ეკისრება შეიარაღებულ ძალებს, რომლიც კავშირის კანონის საფუძველზე ყალიბდება. სპეციალური პროტოკოლის შესაბამისად რესპუბლიკას შეიძლება ჰყავდეს რესპუბლიკური შეიარაღებული ძალები ან ცალკეული სახეობის საჯარისო შენაერთები, რომელთა ფორმირებაც  რესპუბლიკის მოსახლეობის ხარჯზე ხდება და რომლებიც რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არიან დისლოცირებული. რესპუბლიკური შეიარაღებული ძალები და დანაყოფები შედიან საკავშირო შეარაღებული ძალების შემადგენლობაში და ემორჩილებიან ერთიან ხელმძღანელობას. შეიარაღებული ძალების ყველანაირი მომარაგება იარაღით, სამხედრო ტანსაცმლით და სურსათით  ცენტრალიზირებულად და საკავშირო ბიუჯეტის ფულადი საშუალებებით ხდება.

21.        რესპუბლიკას საკავშირო ფულადი სისტემასთან ერთად შეიძლება ჰქონდეს რესპუბლიკური ფულადი სისტემა. ასეთ შემთხვევაში ფულადი ნიშნები მოქმედებს რესპუბლიკის მთელს ტერიტორიაზე. საკავშირო ფულადი ნიშნები მოქმედებს საკავშირო დაქვემდებარების ყველა დაწესებულებებში და ის დაშვებულია ყველა სხვა დანარჩენ დაწესებულებებშიც. მხოლოდ საკავშირო ცენტრალურ ბანკს ააქვს უფლება საკავშირო და რესპუბლიკური ფულადი ნიშნების გამოშვების და ანულირების უფლება.

22.        რესპუბლიკას გააჩნია სრული ეკონომიური დამოუკიდებლობა თუ კი სპეციალურ პროტოკოლში საწინააღმდეგო არ არის დათქმული. ყველა გადაწყვეტილებს, რომელიც შეეხება სამეურნეო და საამშენებლო საქმიანობას იღებენ რესპუბლიკის შესაბამისი ორგანოები, გარდა იმ სამეურნეო და სამშენებლო საქმიანობისა  რომელიც ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გადაცემულ ფუნქციებს განეკუთვნება. რესპუბლიკური ორგანოების თანხმობის გარეშე არავითარი საკავშირო მნიშვნელობის მშენებლობის დაწყება არ შეიძლება. რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის და საწარმოების მხრიდან  შემოსული ყველა გადასახადი და სხვა ფულადი შემოსავალი რესპუბლიკის ბიუჯეტში შედის. ამ ბიუჯეტიდან ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გადაცემული ფუნქციების მხარდასაჭერად საკავშირო ბიუჯეტში შედის თანხა, რომელსაც კავშირის საბიუჯეტო კომისია სპეციალურ პოროტოკოლში გათვალისწინებული პირობებით განსაზღვრავს.

ფულადი სახსრების დანარჩენი ნაწილი მთლიანად რესპუბლიკის მთავრობის განკარგვაში რჩება.

რესპუბლიკას გააჩნია პირდაპირი საერთაშორისო ეკონომიური კონტაქტების დამყარების, მათ შორის პირდაპირი სავაჭრო ურთიერთობის და უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ერთობლივი საწარმოების შექმნის უფლება.

23. რესპუბლიკას ჰყავს საკუთარი, ცენტრალური ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი, სამართალდამცავ ორგანოთა სისტემა (მილიცია,  შინაგან საქმეთა სამინისტრო,  პენიტენციალური სისტემა,  პროკურატურა, სასამართლო სისტემა). მაგრამ სისხლის და სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებები და განაჩენები საკასაციო წესით შეიძლება გასაჩივრდეს კავშირის უმაღლეს სასამართლოში.სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოტანილი განაჩენები შეიძლება კავშირის პრეზიდენტის ან და სახალხო დეპუტატთა ყრილობის პრეზიდიუმის მხრიდან შეწყალების წესით გაუქმნდეს.

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე,  მოქმედებეს საკავშირო კანონები რომლებიც დამტკიცებულია რესპუბლიკის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ.

24.  რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენას არის რესპუბლიკის სახელწოდებაში ნაჩვენები ერის ენა. თუ კი რესპუბლიკის დასახელებაში ნაჩვენებია ორი ან მეტი ეროვნება, მაშინ რესპუბლიკაში მოქმედებს ორი ან მეტი ენა. ყველა რესპუბლიკებში ოფიციალურ ერთაშორის ენას წარმოადგენს რუსული ენა. რესპუბლიკის ყველა დაწესებულებებსა და საწარმოებში, აგრეთვე საკავშირო მნიშვნელობის დაწესებულებებსა და საწარმოებში რუსული ენა რესპუბლიკის სახელმწიფო ენასთან ერთად თანაბარი უფლებებით სარგებლობს. ერთაშორის ურთიერთობის ენა კონსტიტუციით არ განსაზღვრება რუსეთის რესპუბლიკაში რუსული ენა ერთდროულად წარმოადგენს როგორც რესპუბლიკის სახელმწიფო ასევე რესპუბლიკათა შორის ურთიერთობის ენას.

25. საწყის ეტაპზე, ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკათა კავშირის შემადგენელ ნაწილებს წარმოადგენ ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის მოკავშირე და ავტონომიური რესპუბლიკები.  ეროვნულ-ნაციონალური ტერიტორიები და ოკრუგები. რუსეთის ყოფილი საბჭოთა ფედერაციული საოციალისტური რესპუბლიკა ქმნის რუსეთის რესპუბლიკას და რიგ სხვა რესპუბლიკებს. რუსეთი დაყოფილია ოთხ ეკონომიურ რაიონად - ევროპული რუსეთი, ურალი, დასავლეთი ციმბირი, აღმოსავლეთი ციმბირი. ყოველ ეკონომიკურ რაიონს გააჩნია სრული ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, აგრეთვე, სპეციალური პროტოკოლით გათვალისწინებულ  რიგ სხვა ფუნქციებშიც გააჩნია დამოუკიდებლობა.


26. რესპუბლიკებს შორის არსებული საზღვრები ხელშეუხებელია დამფუძნებელი კრების შემდგომი პირველი 10 წლის განმავლობაში. ამის შემდეგ რესპუბლიკებს შორის საღვრების შეცვლა, რასპუბლიკების გაერთიანება, რესპუბლიკების უფრო მცირე ნაწილებად დაყოფა, რესპუბლიკის მოსახლეობის ნების და თვითგამორკვევის პრინციპის  შესაბამისად მშვიდობიანი მოლაპარაკებებისა და მასში ცენტრალური ხელისუფლების მონაწილეობის გზით ხორციელდება.

27. ცენტრალური ხელისუფლება განთავსებულია კავშირის დედაქალაქში (მთავარ ქალაქში). რომელიმე რესპუბლიკის, მათ შორის რუსეთის დედაქალაქი ერთდროულად არ შეიძლება იყოს კავშირის დედაქალაქი.

28. ცენტრალური ხელისუფლების შემადგენლობაში შედის
            1)  სახალხო დეპუტატთა ყრილობა;
            2)  კავშირის მინისტრთა საბჭო;
            3)  კავშირის უმაღლესი სასამართლო.
ცენტრალური ხელისუფლების მეთაურია - ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპიბლიკათა კავშირის პრეზიდენტი. რომელიმე პარტიის მმართველ ორგანოებისთვის გადანაწილების გარეშე, ცენტრალური მთავრობა ქვეყანაში სრული სისრულით ფლობს უზენას ძალაუფლებას.


სახაროვის ქუჩა სოხუმში

А.Д.САХАРОВ
ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ЕВРОПЫ И АЗИИ
1. Союз Советских Республик Европы и Азии (сокращенно - Европейско-Азиатский Союз, Советский Союз) - добровольное объединение суверенных республик Европы и Азии.
2. Цель народа Союза Советских Республик Европы и Азии и его органов власти - счастливая, полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Земле независимо от их расы, национальности, пола, возраста и социального положения.
3. Европейско-Азиатский Союз опирается в своем развитии на нравственные и культурные традиции Европы и Азии и всего человечества, всех рас и народов.
4. Союз в лице его органов власти и граждан стремится к сохранению мира во всем мире, к сохранению среды обитания, к сохранению внешних и внутренних условий существования человечества и жизни на Земле в целом, к гармонизации экономического, социального и политического развития во всем мире. Глобальные цели выживания человечества имеют приоритет перед любыми региональными, государственными, национальными, классовыми, партийными, групповыми и личными целями. В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и граждан стремится к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и капиталистической систем как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим выражением конвергенции в перспективе должно быть создание Мирового правительства.
5. Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье. Целью и обязанностью граждан и государства являются обеспечение социальных, экономических и гражданских прав личности. Осуществление прав личности не должно противоречить правам других людей, интересам общества в целом. Граждане и учреждения обязаны действовать в соответствии с законами Союза и республик и принципами Всеобщей декларации прав человека ООН. Международные законы и соглашения, подписанные СССР и Союзом, в том числе Пакты о правах человека ООН и Конституция Союза имеют на территории Союза прямое действие и приоритет перед законами Союза и республик.
6. Конституция Союза гарантирует гражданские права человека - свободу убеждений, свободу слова и информационного обмена, свободу религии, свободу ассоциаций, митингов и демонстраций, свободу эмиграции и возвращения в свою страну, свободу поездок за рубеж, свободу передвижения, выбора места проживания, работы и учебы в пределах страны, неприкосновенность жилища, свободу от произвольного ареста и необоснованной медицинской необходимостью психиатрической госпитализации. Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за действия, связанные с убеждениями, если в них нет насилия, призывов к насилию, иного ущемления прав других людей или государственной измены.
7. В основе политической, культурной и идеологической жизни общества лежат принципы плюрализма и терпимости.
8. Никто не может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению. На территории Союза в мирное время полностью запрещена смертная казнь.
9. Принципы презумпции невиновности являются основополагающими при судебном рассмотрении любых обвинений каждого гражданина. Никто не может быть лишен какого-либо звания и членства в какой-либо организации или публично обвинен в совершении преступления до вступления в законную силу приговора суда.
10. На территории Союза запрещена какая-либо дискриминация в вопросах работы, оплаты труда и трудоустройства, поступления в учебные заведения и получения образования по признакам национальности, религиозных и политических убеждений, наличия в прошлом судимости, при условии ее снятия, а также (при отсутствии прямых противопоказаний) по признакам пола, возраста и состояния здоровья.
11. На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах предоставления жилья, медицинской помощи и в других социальных вопросах по признакам пола, национальности, религиозных и политических убеждений, возраста и состояния здоровья, наличия в прошлом судимости.
12. Никто не должен жить в нищете. Пенсии по старости для лиц, достигших пенсионного возраста, пенсии для инвалидов войны, труда и детства не могут быть ниже прожиточного уровня. Пособия и другие виды социальной помощи должны гарантировать уровень жизни всех членов общества не ниже прожиточного минимума. Медицинское обслуживание граждан и система образования строятся на основе принципов социальной справедливости, доступности минимально достаточного медицинского обслуживания (бесплатного и платного), отдыха и образования для каждого, вне зависимости от имущественного положения, места проживания и работы.
Вместе с тем должны существовать платные системы повышенного типа медицинского обслуживания и конкурсные системы образования, обеспечивающие более высокий общий уровень на основе конкуренции.
13. Союз не имеет никаких целей экспансии, агрессии и мессионизма. Вооруженные силы строятся в соответствии с принципом оборонительной достаточности.
14. Союз подтверждает принципиальный отказ от применения первым ядерного оружия. Ядерное оружие любого типа и назначения может быть применено лишь с санкции Главнокомандующего Вооруженными силами страны при наличии достоверных данных об умышленном применении ядерного оружия противником и при исчерпании иных способов разрешения конфликта. Главнокомандующий имеет право отменить ядерную атаку, предпринятую по ошибке, в частности уничтожить находящиеся в полете запущенные по ошибке межконтинентальные ракеты.
Ядерное оружие является лишь средством предотвращения ядерного нападения противника. Долгосрочной целью политики Союза является полная ликвидация и запрещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, при условии равновесия в обычных вооружениях, при разрешении региональных конфликтов и при общем смягчении всех факторов, вызывающих недоверие и напряженность.
15. В Союзе не допускаются действия каких-либо тайных служб охраны общественного и государственного порядка. Тайная деятельность за пределами страны ограничивается задачами разведки и контрразведки. Тайная политическая, подрывная, дезинформационная деятельность, поддержка террористической деятельности и участие в ней, участие в контрабанде, в торговле наркотиками и в других незаконных действиях запрещаются.
16. Основополагающим и приоритетным правом каждой нации и республики является право на самоопределение.
17. Вступление республики в Союз Советских Республик Европы и Азии осуществляется на основе Союзного договора в соответствии с волей населения республики по решению высшего законодательного органа республики.
Дополнительные условия вхождения в Союз данной республики оформляются Специальным протоколом в соответствии с волей населения республики. Никаких других национально-территориальных единиц, кроме республик. Конституция Союза не предусматривает, но республика может быть разделена на отдельные административно-экономические районы.
Решение о вхождении республики в Союз принимается на Учредительном съезде Союза или на Съезде народных депутатов Союза.
18. Республика имеет право выхода из Союза. Решение о выходе республики из Союза должно быть принято высшим законодательным органом республики в соответствии с референдумом на территории республики не ранее, чем через год после вступления республики в Союз. Республика может быть исключена из Союза. Исключение республики из Союза осуществляется решением Съезда народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов в соответствии с волей населения Союза, не ранее чем через три года после вступления республики в Союз.
19. Входящие в Союз республики принимают Конституцию Союза в качестве Основного закона, действующего на территории республики, наряду с Конституциями республик. Республики передают Центральному Правительству осуществление основных задач внешней политики и обороны страны. На всей территории Союза действует единая денежная система. Республики передают в ведение Центрального Правительства транспорт и связь союзного значения. Кроме перечисленных общих для всех республик условий вхождения в Союз, отдельные республики могут передать Центральному Правительству другие функции, а также полностью или частично объединять органы управления с другими республиками. Эти дополнительные условия членства в Союзе данной республики должны быть зафиксированы в протоколе к Союзному договору и основываться на референдуме на территории республики.
20. Оборона страны от внешнего нападения возлагается на Вооруженные силы, которые формируются на основе Союзного закона. В соответствии со специальным протоколом республика может иметь республиканские Вооруженные силы или отдельные рода войск, которые формируются из населения республики и дислоцируются на территории республики. Республиканские Вооруженные силы и подразделения входят в Союзные Вооруженные силы и подчиняются единому командованию. Все снабжение Вооруженных сил вооружением, обмундированием и продовольствием осуществляется централизованно на средства союзного бюджета.
21. Республика может иметь республиканскую денежную систему наряду с союзной денежной системой. В этом случае республиканские денежные знаки обязательны к приему повсеместно на территории республики. Союзные денежные знаки обязательны во всех учреждениях союзного подчинения и допускаются во всех остальных учреждениях. Только Центральный банк Союза имеет право выпуска и аннулирования союзных и республиканских денежных знаков.
22. Республика, если противное не оговорено в Специальном протоколе, обладает полной экономической самостоятельностью. Все решения, относящиеся к хозяйственной деятельности и строительству, за исключением деятельности и строительства, имеющих отношение к функциям, переданным Центральному Правительству, принимаются соответствующими органами республики. Никакое строительство Союзного значения не может быть предпринято без решения республиканских органов управления. Все налоги и другие денежные поступления от предприятий и населения на территории республики поступают в бюджет республики. Из этого бюджета для поддержания функций, переданных Центральному Правительству, в Союзный бюджет вносится сумма, определяемая бюджетным Комитетом Союза на условиях, указанных в Специальном протоколе.
Остальная часть денежных поступлений в бюджет находится в полном распоряжении Правительства республики.
Республика обладает правом прямых международных экономических контактов, включая прямые торговые отношения и организацию совместных предприятий с зарубежными партнерами.
23. Республика имеет собственную, независимую от Центрального Правительства систему правоохранительных органов (милиция, министерство внутренних дел, пенитенциарная система, прокуратура, судебная система). Однако судебные решения и приговоры по уголовным и гражданским делам, принятые в республике, могут быть обжалованы в кассационном порядке в Верховном Суде Союза. Приговоры по уголовным делам могут быть отменены в порядке помилования Президентом Союза или Президиумом Съезда Народных депутатов Союза. На территории республики действуют союзные законы при условии утверждения их Верховным законодательным органом республики, и республиканские законы.
24. На территории республики государственным является язык национальности, указанной в наименовании республики. Если в наименовании республики указаны две или более национальности, то в республике действуют два или более государственных языка. Во всех республиках Союза официальным языком межреспубликанских отношений является русский язык. Русский язык является равноправным с государственным языком республики во всех учреждениях и предприятиях союзного подчинения. Язык межнационального общения не определяется конституционно. В республике Россия русский язык является одновременно республиканским государственным языком и языком межреспубликанских отношений.
25. Первоначально структурными составными частями Союза Советских Республик Европы и Азии являются Союзные и Автономные республики. Национальные автономные области и Национальные округа бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Бывшая РСФСР образует республику Россия и ряд других республик. Россия разделена на четыре экономических района - Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь. Каждый экономический район имеет полную экономическую самостоятельность, а также самостоятельность в ряде других функций в соответствии со Специальным протоколом.
26. Границы между республиками являются незыблемыми первые 10 лет после Учредительного Съезда. В дальнейшем изменение границ между республиками, объединение республик, разделение республик на меньшие части осуществляются в соответствии с волей населения республик и принципом самоопределения наций в ходе мирных переговоров с участием Центрального Правительства.
27. Центральное Правительство Союза располагается в столице (главном городе) Союза. Столица какой-либо республики, в том числе столица России, не может быть одновременно столицей Союза.
28. Центральное правительство Союза включает:
1) Съезд народных депутатов Союза;
2) Совет Министров Союза;
3) Верховный Суд Союза.
Глава Центрального Правительства Союза - Президент Союза Советских Республик Европы и Азии. Центральное правительство обладает всей полнотой высшей власти в стране, не разделяя ее с руководящими органами какой-либо партии.
29. Съезд народных депутатов Союза имеет две палаты. 1-я Палата, или Палата Республик [1000 (750?) депутатов], избирается по территориальному принципу по одному депутату от избирательного территориального округа с приблизительно равным числом избирателей, 2-я Палата, или Палата Национальностей, избирается по национальному признаку. Избиратели каждой национальности, имеющей свой язык, избирают определенное число депутатов, а именно по одному депутату от 600 тыс. (500 тыс.?) избирателей данной национальности и дополнительно еще два депутата данной национальности. Выборы в обе палаты - всеобщие и прямые на альтернативной основе - сроком на пять лет.
Обе палаты заседают совместно, но по ряду вопросов, определенных регламентом Съезда, голосуют отдельно. В этом случае для принятия закона или постановления требуется решение обеих палат.
30. Съезд Народных депутатов Союза Советских Республик Европы и Азии обладает высшей законодательной властью в стране. Законы Союза, не затрагивающие положений Конституции, принимаются простым большинством голосов от списочного состава каждой из палат и имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения, кроме Конституции.
Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии и законы Союза, затрагивающие положения Конституции, а также прочие изменения текста статей Конституции принимаются при наличии квалифицированного большинства не менее 2/3 голосов от списочного состава в каждой из палат Съезда. Принятые таким образом решения имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения.
31. Съезд обсуждает бюджет Союза и поправки к нему, используя доклад Комитета Съезда по бюджету. Съезд утверждает высших должностных лиц Союза. Съезд назначает Комиссии для выполнения одноразовых поручений, в частности для подготовки законопроектов и рассмотрения конфликтных ситуаций. Съезд назначает постоянные Комитеты для разработки перспективных планов развития страны, для разработки бюджета, для постоянного контроля над работой органов исполнительной власти. Съезд контролирует работу Центрального банка. Только с санкции Съезда возможны несбалансированные эмиссия и изъятие из обращения союзных я республиканских денежных знаков.
32. Съезд избирает из своего состава Президиум. Члены Президиума не имеют других функций и не занимают никаких руководящих постов в Правительстве Союза и республик и в партиях. Президиум съезда обладает правом помилования.
33. Совет Министров Союза включает Министерство иностранных дел. Министерство обороны. Министерство оборонной промышленности. Министерство финансов. Министерство транспорта союзного значения. Министерство связи союзного значения, а также другие Министерства для исполнения функций, переданных Центральному Правительству отдельными республиками в соответствии со Специальными протоколами к Союзному договору. Совет Министров включает также Комитеты при Совете Министров Союза.
Кандидатуры всех министров, кроме министра иностранных дел и министра обороны, предлагает Председатель Совета Министров и утверждает Съезд. В том же порядке назначаются Председатели Комитетов при Совете Министров.
34. Верховный Суд Союза имеет четыре палаты:
1) палата по уголовным делам;
2) палата по гражданским делам;
3) палата арбитража;
4) Конституционный суд.
Председателей каждой из палат избирает на альтернативной основе Съезд народных депутатов Союза.
35. Президент Союза Советских Республик Европы и Азии избирается сроком на пять лет в ходе прямых всеобщих выборов на альтернативной основе. До выборов каждый кандидат в Президенты называет своего Заместителя, который баллотируется одновременно с ним.
Президент не может совмещать свой пост с руководящей должностью в какой-либо партии. Президент может быть отстранен от своей должности в соответствии с референдумом на территории Союза, решение о котором должен принять Съезд народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов от списочного состава. Голосование по вопросу о проведении референдума производится по требованию не менее 60 депутатов. В случае смерти Президента, отстранения от должности или невозможности им исполнения обязанностей по болезни и другим причинам его полномочия переходят к Заместителю.
36. Президент представляет Союз в международных переговорах и церемониях. Президент является Главнокомандующим Вооруженными силами Союза. Президент предлагает на утверждение Съезда кандидатуры Председателя Совета Министров Союза и министров иностранных дел и обороны. Президент обладает правом законодательной инициативы в отношении союзных законов и правом вето в отношении любых законов и решений Съезда народных депутатов, принятых менее чем 2/3 от списочного состава депутатов.
37. Экономическая структура Союза основана на плюралистическом сочетании государственной (республиканской и союзной), кооперативной, акционерной и частной (личной) собственности на орудия и средства производства, на все виды промышленной и сельскохозяйственной техники, на производственные помещения, дороги и средства транспорта, на средства связи и информационного обмена, включая средства масс-медиа, и собственности на предметы потребления, включая жилье, а также интеллектуальной собственности, включая авторское и изобретательское право.
38. Земля, ее недра и водные ресурсы являются собственностью республики и проживающих на ее территории наций. Земля может быть непосредственно без посредников передана во владение на неограниченный срок частным лицам, государственным, кооперативным и акционерным организациям с выплатой земельного налога в бюджет республики. Для частных лиц гарантируется право наследования владения землей детьми и близким родственникам. Находящаяся во владении земля может быть возвращена республике лишь по желанию владельца или при нарушении им правил землепользования, и при необходимости использования земли государством по решению законодательного органа республики с выплатой компенсации.
39. Количество принадлежащей одному лицу частной собственности, изготовленной, приобретенной или унаследованной без нарушения закона, ничем не ограничивается. Гарантируется неограниченное право наследования являющихся частной собственностью домов и квартир с неограниченным правом поселения в них наследников, а также всех орудий и средств производства, предметов потребления, денежных знаков и акций. Право наследования интеллектуальной собственности определяется законами республики.
40. Каждый имеет право распоряжаться по своему усмотрению своими физическими и интеллектуальными трудовыми способностями.
41. Частные лица, кооперативные, акционерные и государственные предприятия имеют право неограниченного найма работников в соответствии с трудовым законодательством.
42. Использование водных ресурсов, а также других возобновляемых ресурсов государственными, кооперативными, арендными и частными предприятиями и частными лицами облагается налогом в бюджет республики. Использование невозобновляемых ресурсов облагается выплатой в бюджет республики.
43. Предприятия с любой формой собственности находятся в равных экономических, социальных и правовых условиях, пользуются равной и полной самостоятельностью в распределении и использовании своих доходов за вычетом налогов, а также в планировании производства, номенклатуры и сбыта продукции, в снабжении сырьем, заготовками, полуфабрикатами и комплектующими изделиями, в кадровых вопросах, в тарифных ставках, облагаются едиными налогами, которые не должны превышать в сумме 35% фактической прибыли, в равной мере несут материальную ответственность за экологические и социальные последствия своей деятельности.
44. Система управления снабжения и сбыта продукции в промышленности и сельском хозяйстве, за исключением предприятий и учреждений союзного подчинения, строится в интересах непосредственных производителей на основе их органов управления, снабжения и сбыта продукции.
45. Основой экономического регулирования в Союзе являются принципы рынка и конкуренции. Государственное регулирование экономики осуществляется через экономическую деятельность государственных предприятий и посредством законодательной поддержки принципов рынка, плюралистической конкуренции и социальной справедливости.

No comments:

Post a Comment